Đậu Hạt
> >
Hạt Cà phê
Hạt Cà phê

My Khuyn dng Những my được khuyn dng l CF3, CF5 v CF7. Dng my CF c thể phn loại hạt c ph hiệu quả; hạt c ph c vảy nấm, hạt vỡ v hạt hỏng đều c thể...

Đọc thêm
Đậu Đỏ
Đậu Đỏ

My được Khuyn dng Những my được khuyn dng l CF3, CF5 v CF7. Dng my CF c thể phn loại đậu đỏ hiệu quả; đậu đỏ c vảy nấm, đậu vỡ v đậu hỏn...

Đọc thêm
Đậu Tằm
Đậu Tằm

My được Khuyn dng Những my được khuyn dng l CF3, CF5 v CF7. Dng my CF c thể phn loại đậu tằm hiệu quả; đậu tằm c vảy nấm, đậu vỡ v đậu hỏn...

Đọc thêm
Tổng số 1 Trang 3 ghi chép
Biện pháp
Danh mục sản phẩm
Sản phẩm